ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းပညာေရး

ေတာ္ေကဝဲလူ( Taw Kywe Luu) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးသည္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတည္ရွိၿပီး ဘုန္းေတာႀကီး

မ်ား၏ေက်ာင္းေဆာင္ဆရာမ်ား၏ ေနအိမ္ျဖစ္သည္။ ၎တိုးသည္အပါး ၆ှ မွ်ရွိေသာ ဘုန္းႀကီငယ္ကိုရင္

ငယ္ေလးေတ ြကိုေနစရာႏွင့္ပညာအေမြေပးေနသူေတ ြလည္းျဖစ္သည္။

အရွင္နႏၵစီရီ၏ နည္းေပးလမ္းညြွန္မႈႏွင့္အတူလႈပ္ရွားမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သင္၏

အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕ကို၎တို႕ႏွင့္မွ်ေဝ၍ မိတ္ေဆ ြျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။


ကၽ ြန္ုပ္တို႕ထံလာလည္ပါ

ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ေနစဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူလာေရာက္လည္ပတ္ရန္ကူညီရန္သင့္ကိုလိႈက္လွည္းစြာႀကိဳဆို

ပါသည္။ သင္ႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ အေတ ြ႕အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝခြင့္ရလွ်င္အားရေက်နပ္မိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ုပ္တို႕ ေရ ၊ အစားအစာေတ ြမ်ား ႏွင့္ ညအခ်ိန္တ ြင္မီးဖိုရန္ထင္းမ်ားကို သ ြာေရာက္စုစည္းၾကမွာျဖစ္ၿပီး၊

ေတာ္ေကဝဲလူ ( Taw Kywe Luu) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ဆရာမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ က်ေနာ္တို႕၏

ေက်ာင္းတ ြင္စာသင္ယူျခင္း တရားထိုင္ျခင္း ႏွင့္အျခား သင္လ ြဲေခ်ာ္မရႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွာမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္

ၾကမွာျဖစ္သည္။


က်ေနာ္တို႕ႏွင့္အတူေနပါ

အကယ္၍ သင္ကၽြန္ုပ္တို႕ႏွင့္အတူ ေန႕အနည္းငယ္ ေနလိုလွ်င္သင့္ကို ကၽြန္ုပ္တို႕ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမွ ေနရာ

ထိုင္ခင္း ရရန္ စီစဥ္ေပးပါတယ္သည္။ ဗုဒၶႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသိပညာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို မွ်ေဝးမည္။

သဘာဝရႈခင္းေတ ြႏွင့္အတူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပတ္လည္ကို လမ္းေလွ်ာက္သ ြားၾကမည္။ ကၽြန္ုပ္တို႕၏ ေန႕စဥ္

လႈပ္ရွာမွမ်ားကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကမွာျဖစ္သည္။

မိမိအတ ြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ခံစားခ်က္သည္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ေတာ္ေကးဝဲ လူ( Taw Kywe Luu)

တ ြင္သင့္၏ တရာက်င့္ၾကံမႈအားေကာင္းလာရန္သင္ၾကာေပးမွာျဖစ္သည္။